نویسنده = ������������������������� ����������������
شناخت و تحلیل موانع نهادی مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4212.1938

رعنا تقدسی؛ محمدحسین شریف‌زادگان


بررسی ابعاد چهارگانه قدرت در توسعه مگامال‌های منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4471.1976

آسیه نیک بین؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمدحسین شریف‌زادگان